Welcome to
ENGLISH LANGUAGE SCHOOL FOR PASTORAL MINISTRY

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL for PASTORAL MINISTRY = ELSPM

Why English?

• Over 1 billion people speak English (375 million as a first language, the rest as their second language).

• A further 1 billion people are currently learning English worldwide (at schools, colleges, universities).

• 95% of all scientific documents are published in English.

• 80% of the world’s computers store their information in English.

Why Christian Ministers?

• Today, increasingly more and more professional knowledge in the fields of Theology, Biblical Science, Pastoral Psychology is written  and discussed in English.

• Today, professional communication between educated church Ministers is often conducted in a multicultural context where the preferred , common second language is English.

• Today’s pastoral Ministers are tomorrow’s leaders, who will need English language to meet the challenges that are to come in tomorrow’s world.

Why Australia?

 • Australia is one of the very few countries in this Region where English is its first language.
 • Therefore Australia can offer students intensive learning experiences for their English, with students residing with good church families, during the program. This intensive program accelerates the speed and growth of students learning and practising good English communication.

Why ELSPM?

• Our College specialises in teaching English to Church Ministers.

• We aim to cultivate a positive culture for Ministers to form a strong sharing Christian Community in which they can experience friendly and intensive English language learning.

• Our English classes are exclusively for students who are Church Ministers — Church Ministers who are proclaiming the common goals and values of a church Ministry which is aspiring to  prepare for tomorrow’s world.

Term Dates

Enquiries: enquiry@elspm.org.au

TIẾNG ANH giành cho MỤC VỤ  = ELSPM

VÌ SAO CẦN HỌC TIẾNG ANH?

 • Hiện nay hơn một tỷ người nói Tiếng Anh, trong đó ( 375 triệu người sử dụng Tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, số còn lại sử dụng Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai).
 • Hiện nay trên toàn Thế Giới đang học Tiếng Anh ( tại các trường học, Cao Đẳng và Đại Học).
 • 95% trong tổng số các tài liệu khoa học đều được xuất bản bằng Tiếng Anh.
 • 80% trong tổng số máy tính trên Thế Giới lưu trữ thông tin bằng Tiếng Anh.

TẠI SAO LẠI LÀ LINH MỤC KI-TÔ GIÁO?

 • Ngày nay, ngày càng nhiều kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thần Học, khoa học Kinh Thánh, Tâm lý mục vụ được viết và thảo luận bằng Tiếng Anh.
 • Vì thế, việc trao đổi chuyên môn giữa các Linh Mục và Tu Sĩ có trình độ thường được tiến hành trong bối cảnh đa văn hóa, trong đó Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được sử dụng phổ biến.
 • Những mục vụ của Linh Mục và Tu Sĩ ngày hôm nay là những người lãnh đạo trong tương lai. Và người học Tiếng Anh hôm nay sẽ đáp ứng những thách đố cho thế giới ngày mai.

TẠI SAO LÀ NƯỚC ÚC?

 • Nước Úc là quốc gia Châu Á duy nhất sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ.
 • Do đó, nước Úc có thể giúp ích cho các sinh viên những kinh nghiệm học tập chuyên sâu cho tiếng Anh của họ. Các sinh việc sẽ được cư trú cùng với các gia đình Công Giáo tốt, trong suốt chương trình học. Chương trình chuyên sâu này nhằm cải thiện và phát triển trong học tập và thực hành giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

TẠI SAO CẦN HỌC ELSPM?

 • Trường Cao Đẳng của chúng tôi chuyên về giảng dạy tiếng anh cho các Linh Mục và Tu Sĩ.
 • Chúng tôi mong muốn trau dồi một nền văn hóa tích cực cho các Linh Mục và Tu Sĩ để tạo nên một Cộng Đoàn Ki-tô Giáo hợp nhất yêu thương. Trong đó, họ có thể trải nghiệm môi trường học tiếng anh với môi trường thân thiện và chuyên sâu.
 • Các lớp học tiếng Anh của chúng tôi dành riêng cho các sinh viên là Linh Mục và Tu Sĩ. Họ là những người đang loan báo các mục tiêu và giá trị của sứ vụ mà họ đang hướng tới cho thế giới ngày mai.

THỜI GIAN KHÓA HỌC

Từ ngày 02 tháng 3 đến ngày 17 tháng 7 (20 tuần)

Term Dates

Mọi thắc mắc xin liên hệ

enquiry@elspm.org.au

针对牧养事工的英文= ELSPM

为什么英文?

• 超过十亿人讲英文(3.75亿人作为第一语言,其余的作为第二语言)。

• 目前全球还有十亿人正在学习英文(在学校、学院、大学)。

• 95%的科学文献为英文版。

• 全球80%的电脑以英文存储资料。

为什么牧养事工?

• 如今神学、圣经科学、田园心理学领域越来越多的专业知识以英文编写并讨论。

• 如今受过教育的教会事工之间的专业交流往往在多元文化背景下进行,他们首选通用的第二语言是英文。

• 今天的田园事工是明天的领袖,他们需要英文,以满足明天世界的挑战。

为什么澳大利亚?

• 澳大利亚是极少数国家在这一区域中,英语是其第一语言之一。

• 因此澳大利亚能为学生提供强化的英文学习经验,计划期间学生可以与良好的教会家庭同住。这种强化的计划加快学生良好英文沟通学习和实践的发展与速度。

为什么ELSPM?

• 我院专门面向教会事工教授英文。

• 我们的目标是培养事工积极的文化,形成强大的共享基督教的社区,使他们能够体验到友好和强化的英文语言学习。

• 我们的英文课程专为教会事工学生打造 – 表明具有教会事工共同目标和价值观,立志为明天世界做好准备的教会事工。

Term Dates

咨询

 enquiry@elspm.org.au

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL for PASTORAL MINISTRY = ELSPM

사목을 위한 영어= ELSPM

왜 영어인가요?

• 10억 명이 넘는 사람들이 영어를 씁니다(3억7천5백만 명이 영어를 제1언어로 쓰고 나머지 사람들이 영어를 제2 언어로 씁니다).

• 전 세계적으로 10억 명의 사람들이 (초, 중, 고등학교 혹은 대학에서) 현재 영어를 배웁니다.

• 95% 이상의 모든 과학 문서가 영어로 발행됩니다.

• 전 세계 80%의 컴퓨터에 정보가 영어로 저장되어 있습니다.

왜 크리스쳔 사목자들 인가요?

• 오늘날, 신학, 성서과학, 사목심리학 분야의 전문 지식을 영어로 쓰고 영어로 논의하는 경우가 많아지고 있습니다.

• 오늘날, 점차 많은 교회 사목자들이 다양한 문화를 함축하고 있는 전문적인 대화에서 일반적인 제2 언어인 영어를 사용하는 것을 선호합니다.

• 오늘날의 사목자들은 미래 세계에 도전하기 위해 영어가 필요한 미래의 지도자들입니다.

왜 호주인가요?

• 호주는 영어가 모국어이 지역의 몇 안되는 국가 중 하나입니다.

• 따라서 호주는 프로그램이 진행되는 동안 학생들이 좋은 교회 가족들과 살면서 영어로 학습할 집중적인 기회를 제공합니다. 이 집중 프로그램은 학생들이 우수한 영어 소통을 배우고 연습하여 빠르게 성장할 수 있도록 합니다.

왜 ELSPM인가요?

• 우리 대학은 교회 사목자들에게 영어를 가르치는 특별화된 프로그램이 있습니다.

• 우리 대학은 교회 사목자들이적극적으로 공유하는 크리스쳔 공동체를 형성할 수 있도록 긍정적인 문화를 개척하여 친근하면서도 집중적인 영어 교육을 경험할 수 있게 합니다.

• 영어 교실은 교회 사목자들을위해 특별히 계획되어 교회 사목자 들에게 일반적인 목표와 가치를 확실히 보여주고 내일의 주역이 되기 위해 준비할 수 있기를 열망합니다.

Term Dates

문의:

 enquiry@elspm.org.au

BAHASA INGGRIS untuk PELAYANAN PENGGEMBALAAN = INGPP

Mengapa bahasa Inggris?

• Lebih dari satu milyar orang berbahasa Inggris (375 juta sebagai bahasa pertama, lainnya sebagai bahasa kedua mereka).

• Satu milyar orang lagi sedang mempelajari bahasa Inggris (di berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan universitas).

• Total dari 95% dokumen ilmiah dipublikasikan dalam bahasa Inggris.

• 80% komputer dunia menyimpan informasinya di dalam bahasa Inggris.

Mengapa para pelayan Kristen?

 • Bertambahnya pengetahuan yang lebih profesional di bidang Teologi, Ilmu Alkitab, Psikologi Pastoral ditulis dan didiskusikan dalam bahasa Inggris pada masa kini.
 • Saat ini, komunikasi profesional di antara para pendeta gereja seringkali diadakan dalam sebuah konteks multikultural yang umumnya memakai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua.
 • Para gembala gereja masa kini adalah para pemimpin masa depan, yang membutuhkan bahasa Inggris untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di dunia hari esok.

Mengapa negara Australia?

 • Australia adalah salah satu dari sedikit negara di kawasan ini di mana bahasa Inggris adalah bahasa pertama.
 • Oleh karena itu Australia dapat menawarkan para pelajar suatu pengalaman pembelajaran intensif untuk bahasa Inggris mereka, dengan cara membawa mereka tinggal bersama keluarga gereja yang baik selama program berjalan. Program intensif ini mampu melajukan kecepatan dan pertumbuhan para pelajar untuk belajar dan berlatih komunikasi bahasa Inggris yang baik.

Mengapa INGPP?

 • Perguruan tinggi kami berspesialisasi dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada para pelayan Gereja.
 • Kami bertujuan untuk membudayakan sebuah kultur positif bagi para Pelayan untuk membentuk suatu Komunitas Kristen yang kuat berbagi sehingga mereka dapat merasakan pembelajaran bahasa Inggris yang bersahabat dan intensif.
 • Kelas-kelas bahasa Inggris kami dibuat khusus bagi para pelajar yang adalah para pelayan Gereja — pelayan-pelayan Gereja yang menyatakan tujuan dan nilai-nilai yang sama dari pelayanan gereja yang bercita-cita untuk mempersiapkan dunia hari esok.

Term Dates

Pertanyaan:

 enquiry@elspm.org.au

司牧者のための英語 (ELSPM)

どうして英語なのか

• 10億人以上の人が (3億7500万人が第一言語として、残りは第二言語として) 英語を話しています。

• さらに、世界で10億人の人が (小学校、中学校、高校、カレッジ、大学で) 現在英語を学習しています。

• 科学論文の95%が英語で書かれています。

• 世界の80%にあたるコンピューターに、英語で情報が保存されています。

どうしてキリスト教の司牧者なのか

• 今日、神学・聖書学・司牧心理学の分野では、ますます多くの専門的知識が英語で記され、議論されるようになってきています。

• 今日、教育を受けた司牧者の間の専門的コミュニケーションは、多文化の文脈で行われることが多く、そこでは、共通の第二言語として英語が好まれます。

• 今日の司牧者は、明日のリーダーであり、明日の世界に訪れる困難に立ち向かうために、英語が必要になります。

どうしてオーストラリアなのか

• オーストラリアは英語が最初の言語であるこの地域では非常に少数の国の一つである。

• そのため、オーストラリアでは、プログラム期間中に優れた教会の家族と生活を共にし、集中的な英語の学習を学生に提供することができます。この集中的なプログラムは、優れた英語によるコミュニケーションの学習と訓練において、そのスピードと成長を加速させます。

どうしてELSPMなのか

• 私たちの学校は、司牧者に英語を教えることを専門としています。

• 私たちは、司牧者がフレンドリーで集中的な英語学習を体験することのできる強固なキリスト教コミュニティーを形成するために、彼らにとって有益な文化を構築することを目標としています。

• 私たちの英語クラスは、明日の世界のために備えることを目指すという、教会司牧の共通の目標と価値を掲げる司牧者のみを対象としています。

Term Dates

お問い合わせ:

• メール:

詳細情報:

• ダウンロード =